Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, December 25, 2011

Jihad Fisabilillah......

Definisi Jihad
Bahasa : berjuang habis-habisan
Istilah : perjuangan bersungguh-sungguh dengan pelbagai cara di jalan Allah SWT dalam menyuruh amar ma’ruf nahi munkar, menegakkan kalimah Allah SWT.

Dr. Sa’id Ramadan Al-Buti : Jihad adalah bersusah payah mencurahkan Tenaga demi meninggikan kalimah Allah, dan membina masyarakat Islam. Mencurahkan tenaga dengan jalan peperangan adalah sebahagiaan daripadanya dan matlamat utama ialah mendirikan masyarakat Islam, membentuk daulah Islam yang sebenar.

"Selebih-lebih jihad ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim."


Jihad merupakan kewajipan yang tidak boleh diremehkan dalam Islam. Ia merupakan kemuncak amalan dalam Islam sebagaimana hadis Nabi yang menyebutkan :


رأس الأمر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله
Yang maksudnya: “…Kepala amalan adalah Islam, dan tiangnya adalah solat, dan kemuncaknya adalah Jihad di jalan Allah.”

Jihad yang Utama adalah jihad terhadap pemerintah Islam yang zalim. Jihad terhadap mereka bukan bermakna mengangkat pedang dan senjata lain untuk menggulingkan kerajaan. Bukan juga bermakna rampasan kuasa dengan kekerasan. Itu bughah namanya. Jihad yang dimaksudkan ialah menegur dan menasihati pemerintah sekiranya mereka melakukan kezaliman dan maksiat. 


Nabi s.a.w. pernah bersabda,
الدين النصيحة:قلنا لمن يا رسول الله؟قال: لله و لكتابه ولرسوله و لأءمة المسلمين وعامتهم
Yang maksudnya: “ Agama itu nasihat. Kami (sahabat)bertanya; untuk siapa wahai Rasulullah? Jawab Nabi s.a.w; bagi Allah, bagi kitabNya, bagi rasulNya, bagi pemimpin orang Islam dan rakyatnya.”(riwayat Muslim)

KESEPAKATAN ULAMA
Sebelum pergi lebih jauh, di sini dinyatakan perkara yang dipersetujui bersama oleh para ulama Islam:

Pertama:
Mereka sepakat tentang TIDAK HARUS bagi orang Islam bersabar duduk di bawah pemerintahan orang-orang kafir. Mereka wajib berusaha melepaskan diri dari pemerintahan itu dan berikhtiar melantik pemerintah Islam untuk mentadbir hal ehwal mereka menurut hukum-hukum Islam. Ini melibatkan juga ke atas pemerintah-pemerintah Islam yang mengabaikan salah satu dari rukun-rukun Islam.

Qadhi Iyadh(salah seorang ulama’ silam bermazhab Syafie) berkata,
“Para ulama’ telah ijma’ bahawa kuasa pemerintahan itu tidak harus ditanggungkan ke atas orang kafir dan kalau terjatuh juga ia ke tangan orang kafir, nescaya ia terbatal dan gugur serta merta(ertinya orang yang memegangnya terpecat dengan sendiri sebagaimana juga kalau dia meninggalkan sembahyang-sembahyang yang fardhu dan menyeru orang kepadanya…). Kemudian katanya lagi, “Kalau terjatuh ia pada sesuatu yang menjadikan dia kafir seperti melakukan perubahan kepada hukum syara’ dan melakukan bid’ah nescaya terlucutlah ia dari kuasa pemerintahan dan gugurlah ketaatan rakyat terhadapnya. Wajib di atas umat Islam menentangnya dan memecatnya serta melantik seorang pemerintah yang adil sebagai gantinya, kalau mereka berkuasa melakukan yang demikian. Kalau tidak terdapat yang demikian itu melainkan pada suatu puak atau kumpulan , maka wajiblah di atas mereka bangkit memecat si kafir itu.”
Ibnu Hajar pula berkata (dalam Fathul Bari:Juz kedua, halaman 99) 


sebagai nukilan dari Ibnu Attin yang maksudnya:
“Ulama’ telah ijma’ bahawa kalau khalifah menyeru orang kepada kekafiran atau bid’ah, hendaklah ditentang. Para ulama’ berselisih pendapat kalau sekiranya dia merampas harta orang atau menumpahkan darah atau melakukan pencabulan sama ada dia wajib ditentang atau pun tidak.” 

Ibnu Hajar berkata lagi,
“Seorang pemerintah wajib dipecat dengan sebab kekafirannya. Ini menurut pendapat Ijma’. Maka wajiblah di atas setiap orang Islam melakukan pemecatan itu. Barangsiapa yang berupaya melakukannya, dia akan diberi pahala dan barangsiapa yang bermuka-muka akan mendapat dosa.bagi yang lemah hendaklah ia berhijrah dari negeri itu.”

Kedua:
Para ulama’ juga telah ijma’ pada menetapkan syarat bahawa orang jadi imam atau pemerintah itu hendaklah seorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan janganlah melakukan dosa-dosa kecil berterang-terangan. Hendaklah ia seorang yang mempunyai kemampuan mentadbir dan ilmu diplomasi yang baik, seorang yang mempunyai kelebihan tetapi tidaklah disyaratkan kelebihannya itu yang paling unggul sehingga tiada orang lain yang mengatasinya. Kuasanya tidaklah boleh dipertikai dengan sebab ada orang lain yang lebih daripadanya.

PERBEZAAN PENDAPAT PADA CARA PELAKSANAAN AMAR MA’ARUF NAHI MUNKAR

Para ulama’ berselisih pendapat tentang cara bagaimana hendak melakukan “al amri bil ma’ruf wan Nahyu ‘anil munkar” terhadap pemerintah Islam. Sekumpulan dari ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa tidak harus dihunus pedang terhadap mereka untuk melakukan yang demikian itu tetapi memadai dengan menasihati mereka atau menyangkal perbuatan mereka dengan hati tanpa menggunakan tangan. 


Menurut pendapat mereka, wajib menyokong pemerintah yang adil untuk melawan orang-orang yang fasiq dan ahli munkar yang bangkit menentangnya. Pendapat ini telah dinukilkan dari sahabat yang mengasingkan diri dari gelanggang fitnah yang berlaku pada zaman khalifah Saiyidina Othman Al Affan  dan saiyidina Ali bin Abi Talib r.a. Antara mereka ialah Sa’ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Muslimah ridhwanullahi alaihim. Inilah pegangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi.

Sekumpulan yang lain pula dari ahli sunnah wal jamaah juga, dan kaum muktazilah puak zahiriah, kaum khawarij, dan Syiah Zaidiah, berpendapat bahawa wajib digunakan senjata untuk menentang pemerintah-pemerintah yang zalim kiranya tidak ada jalan lain untuk mengubah keadaan mereka yang tidak diredhai Allah dan RasulNya s.a.w. Mereka berkata: Sekiranya Ahlul Haq(mereka yang berada atas jalan kebenaran) dalam suatu kumpulan yang dapat mempertahankan diri dan mempunyai harapan untuk mencapai kemenangan, maka wajiblah di atas mereka melakukan yang demikian itu (menggunakan senjata). Tetapu kaau bilangan mereka sedikit dan lemah dari mencapai kemenangan, maka mereka tidaklah dituntut menggunakan ‘tangan’ untuk melakukan perubahan.

Ibnu Hazm telah menyandarkan pendapat ini kepada sekalian sahabat yang menyertai dalam kejadian-kejadian yang berlaku di zaman Khalifah Saiyidna Othman al Affan, Khalifah Ali bin Abi Talib dan Mu’awiyah bin Abi Suffian. Begitu juga para sahabat dan tabi’in yang ‘menderhaka’ terhadap beberapa orang pemerintah Bani Umayyah dan lain-lain. 


Ibnu Hazm berkata;
“Dan ini adalah pendapat Ali dan para sahabat yang ada bersamanya, dan juga pendapat A’isyah, Talhah dan Zubair serta para sahabat lain yang bersama mereka; juga pendapat Mu’awiyyah, Amru al As, Nu’man bin Basyir dan lain-lain yang ada bersama mereka, dan juga pendapat Abdullah bin Zubair, Muhammad dan al Hassan bin Ali, Anas bin Malik, Abdul Rahman bin Laila, Said bin Jubair, Hasan al Basri, Malik bin Dinar, As Sa’abi, Al Mitraf bin Abdullah bin Assyakhir dan Ata’ bin As Saib.”
Selain dari mereka, beliau menyebut ramai lagi dari para sahabat dan tabi’in. 


Begitu juga pendapat tersebut beliau sandarkan kepada imam-imam mazhab kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata;

“Inilah yang ternyata pada qaul-qaul para fuqaha’ seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Daud dan para ashab(ulama’ besar dalam mazhab masing-masing) mereka. Setiap mereka yang kita sebutkan di atas itu sama ada menyatakan pendapatnya dalam fatwanya ataupun menghunus pedangnya untuk menentang apa yang dilihatnya dari perbuatan munkar.”


Antara lain Tuntutan Jihad
a) Jihad menentang nafsu

Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan & ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.
[Surah As-Syams : 7-10 ]

Jihad menentang kemaraan hawa nafsu terbahagi kepada :
Berjihad dalam mencari petunjuk dan jalan Ad-Din yang sebenar.
Berjihad dalam beramal dan berpegang teguh dengan apa yang dipelajari
Berjihad dalam menyebarkan ilmu & petunjuk melalui dakwah
Berjihad dalam menanggung segala kesulitan ketika berdakwah

b) Jihad menentang hasutan syaitan

“Iblis menjawab : Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,
Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).”

Jalan untuk berjihad bagi menentang hasutan syaitan mesti dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

Azam yang kuat
Meningkatkan hubungan dengan Allah SWT
Memahami betul-betul petunjuk Ad-Din
Berdiri teguh di atas kebenaran
Bersama-sama dengan Jemaah Gerakan Islam
Menghidupkan neraca rabbani dalam jiwa

c) Jihad menentang golongan kafir

Jihad ini menentang golongan yang kufur kepada Allah SWT dimana jiwa raga mereka telah dikuasai oleh syaitan hati perut mereka telah diisi dengan hawa nafsu.

“Mereka bertanya kepadmu tentang berperang pada bukan Haram. Katakanlah : Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam & mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup, barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia & di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
[Surah Al-Baqarah : 217 ]

Jihad terhadap golongan kafir terbahagi kepada 2 :

Ketika para mukmin tidak mempunyai kuasa :

Golongan kafir berkuasa penuh ketika ini, maka jihad perlu dilakukan secara dakwah
Ketika para mukmin mempunyai kekuasaan
Para mukmin yang menguasai pemerintahan, maka jihad menentang golongan kafir berubah daripada jihad lisan kepada jihad mengangkat senjata.

d) Jihad menentang golongan munafiq

Golongan ini antara musuh-musuh dakwah yang paling merbahaya, ini kerana ia menyembunyikan kufur & berpura-pura beriman, suka menipu, benci terhadap ketetapan-ketetapan Allah dan RasulNya.

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka, tempat mereka ialah Jahannam dan itu ialah tempat kembali yang seburuk-buruknya.
[Surah At-Taubah : 73 ]

Jihad menentang golongan munafik dapat dilaksanakan melalui cara berikut:

Mengenali sifat-sifat mereka berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah
Memberi nasihat kepada mereka dan meminta agar mereka bertaubat
Tidak memberi sebarang pertolongan dan mendampingi mereka
Memulaukan dan menjauhkan para mukmin dari mereka
Sentiasa bersikap curiga tanpa memberi sebarang kepercayaan kepada mereka
Menghalang mereka dari menduduki jawatan penting dan berpengaruh
Bertindak kasardan mengenakan hukuman terhadap mereka
Memerangi mereka sekiranya mereka mengancam keutuhan Islam

e) Jihad menentang golongan zalim di kalangan pemerintah Islam

Ijma’ para ulama telah menetapkan syarat bagi pemerintah Negara Islam itu hendaklah seorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil terang-terangan. Orang Islam tidak boleh tunduk kepada pemerintah yang melakukan sesuatu kekufuran dan juga melakukan sesuatu perubahan hukum-hukum syara’. Wajib di atas umat Islam menentangnya dan memcecatnya serta melantik seorang pemerintah yang adil bagi menggantikannya.


Peringkat Jihad

Sabda Rasulullah SAW:
“Tidak seorang nabi yang diutuskan sebelumku melainkan terdapat di kalangan umatnya pengikut dan sahabat-sahabat yang menjalankan sunnahnya dan menurut perintahnya. Kemudian golongan pengikut & sahabat ini diganti oleh orang yang terkemudian dari mereka. Golongan ini memperkuatkan sesuatu yang tidak diperintahkan mereka melakukan. Siapa yang memerangi mereka dengan kekuatan, beliau adalah mukmin, siapa yang memerangi mereka dengan lidah, beliau adalah mukmin dan siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, beliau adalah seorang mukmin. Setelah yang demikian itu iman (tidak lagi dianggap wujud) sekalipun sebesar biji sawi”
[Hadis Riwayat Muslim]

a) Jihad dengan hati
Jihad sebenar tidak dapat dilakukan oleh seorang mukmin tanpa terlebih dahulu membebaskan dirinya dari golongan hawa nafsu. Ia merupakan asas kepada jihad lain. Ibn Qaiyim Al-Jauziyah berkata : “Jihad terhadap musuh-musuh luaran adalah merupakan cabang daripada jihad seorang hamba terhadap nafsunya”.

b) Jihad dengan lisan
Jihad ini termasuk dalam pengertian amar akruf nahi munkar. Ia digolongkan sebagai jihad kerana berdakwah hingga ke peringkat ini memerlukan kecekalan jiwa & ketabahan hati. Jihad ini meliputi segala kegiatan dakwah terbuka dan dakwah secara peribadi, ceramah-ceramah, taklim untuk menghapuskan kejahilan umat terhadap Islam, penulisan, pencetakan buku dan risalah Islam.

c) Jihad dengan tangan
Jihad ini membawa pengertian jihad dengan jiwa melalui kekuatan kuasa / senjata. Ia juga dinamakan sebagai jihad peperangan.

Kemuliaan Jihad

Jihad ialah suatu perniagaan yang tetap menguntungkan seseorang mukmin yang menuju keredhaan Allah SWT.

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?
(iaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta & jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
[Surah As-Saff : 10-11 ]

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri & harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berpegang pada jalan Allah SWT, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”
[surah at-Taubah : 111 ]

Pengertian Pengorbanan

Imam Hassan Al-Banna berkata :
Pengorbanan ialah berkorban jiwa, harta, masa, kehidupan, dan segalanya untuk mencapai matlamat.

Tiada jihad di dunia tanpa pengorbanan & tidak akan lenyap pengorbanan demi memperjuangkan fikrah Islam, bahkan ada ganjaran besar & pahalanya yang pasti menanti kita. Bagi manusia yang meredhai Allah sebagai tuhannya dan Islam menjadi agama mereka, nabi Muhammad rasul mereka,mereka dituntut untuk memberi pengorbanan & sumbangan. Mereka ini berjihad untuk Islam, maka mereka mestilah mengorbankan sesuatu yang berharga buat mereka demi untuk mencapai matlamat dakwah Islam itu.

No comments: